Regulamin korzystania z portalu Hiponet.pl

I Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu https://www.hiponet.pl/ Hiponet Sp. z o.o., Jagiellońska 89/3 70-435 Szczecin, NIP: 8522602133, REGON: 321352450, który prowadzi platformę internetową Hiponet.pl.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora Serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego hoponet.pl.
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II Definicje.

Definicje użyte w Regulaminie:
 1. Administrator, Właściciel serwisu - Hiponet Sp. z o.o., Jagiellońska 89/3 70-435 Szczecin, NIP: 8522602133, REGON: 321352450.
 2. Serwis – internetowy serwis pod nazwą hiponet.pl, umożliwiający zapoznanie się przez Użytkowników z aktualnymi ofertami banków.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba lub firma korzystająca z usług dostępnych w serwisie hiponet.pl w ramach założonego konta
 4. Porównywarka - zestawienie ofert banków dotyczących udzielania kredytów hipotecznych.
 5. Kalkulator - Kalkulator zdolności kredytowej to innowacyjne narzędzie na polskim rynku pozwalające na jednoczesne zweryfikowanie zdolności kredytowej wraz z dopasowaniem najkorzystniejszego produktu kredytowego.
 6. Formularz „Kontakt z doradcą” – Serwis przekierowuje na stronę banku, gdzie Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane w celu zapoznania się z ofertą szczegółową banku oraz zapoznaje się z regulaminem oraz polityką prywatności.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin

III Techniczne warunki korzystania z Portalu.

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej pod adresem https://www.hiponet.pl/ stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

IV Prawa Własności Intelektualnej.

 1. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 2. Użytkownik korzystający z funkcjonalności Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu.

V Prawa i Obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu w sposób dobrowolny.
 2. Zakazane jest umieszczanie komentarzy:
  • niosących treści bezprawne;
  • obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
  • fałszywych lub mylących;
  • naruszających prawa osób trzecich;
  • rozpowszechniających spam;
  • zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla www.Hiponet.pl,
  • wirusów czy innych technologii działających na szkodę Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Użytkownik dobrowolnie podaje dane do Formularza „Kontakt z doradcą” i jest zobowiązany każdorazowo przechodząc na stronę banków za pośrednictwem Serwisu zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności banków.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w bankach i innych instytucjach.
 5. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 6. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez email: poczta@hiponet.pl.
 7. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

VI Prawa i Obowiązku Usługodawcy.

 1. Administrator serwisu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej hiponet.pl o każdej porze.
 2. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Użytkownikom wybrać najbardziej korzystną ofertę banku.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób i skutki wykorzystania pobranych na łamach Serwisu informacji przez Użytkownika;
  • prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników;
  • zobowiązania Użytkownika wynikających z treści umów podpisanych przez Użytkownika z bankiem;
  • celowe wprowadzenie w błąd w treści oferty udostępnianych na łamach Portalu przez banki.
 4. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Serwisu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www wraz ze szczegółami świadczonych usług.
 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Serwisu, Administrator serwisu jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 7. W przypadku, gdy Administrator serwisu wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

VII Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając maila pod adres dostępny na stronie Serwisu lub podając poniższe informacje w innej formie:
  • swoje dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Użytkownika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 2. Powyższe informacje Użytkownik może podać wysyłając wiadomość e-mail.
 3. Serwis rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji,Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

VIII Przepisy Końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.hiponet.pl/regulamin.
 2. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie usług mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 3. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie usług z Przedsiębiorcom będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

TOP 3 - Kredyty Hipoteczne

Kredyt na kwotę 270 000 zł na okres 30 lat

 1. PKO BP 823 zł / mc
 2. Deutsche Bank 834 zł / mc
 3. Pekao SA 861 zł / mc
Top